Meztelen a király!? – …no és aztán…

Cyril Bouda illusztrációja. Forrás: http://www.ekklesiaproject.org/

Jakab György írása

A járvány, illetve a digitális oktatásra történt átállás roppant sokféle, korábban tabunak tekintett dolgot kérdőjelezett meg az iskolával kapcsolatban.

Jakab GyörgyA digitális oktatásra való kényszerű átállás nehézségei azt mutatják, hogy nem vetődött fel olyan ismeretlen körülmény, amelyre korábban az oktatáskutatók ne figyelmeztették volna az iskolarendszer különböző szintű szereplőit. A járvány „csupán” drámai módon rávilágított a magyar oktatási rendszer tényleges (reális) helyzetére. Láthatóvá tett, talán fel is nagyított olyan dolgokat, amelyek korábban homályban maradtak, amelyeknek talán nem tulajdonítottunk akkora jelentőséget, vagy amelyekkel – a folyamatos figyelmeztetések ellenére – nem kívántunk szembenézni. A kérdés csupán az, hogy a járvány nyomán kialakuló helyzet elegendő indokkal szolgál-e majd ehhez a szembenézéshez, eléri-e mindez a döntéshozók és résztvevők ingerküszöbét? Vagy szépen visszarendeződik minden? A továbbiakban ezekről a láthatóvá vált iskolai problémákról lesz szó címszavakban.

Az oktatás korszerűsítése nem a technikai eszközök arzenálján áll vagy bukik

A járvány mindenekelőtt a technikai eszközök fetisizálásának tévképzetére mutatott rá. Arra, hogy az oktatás korszerűsítése nem az újabb és újabb technikai eszközök „tanterembe hurcolását” jelenti. A digitális táblák és palatáblák alkalmazásával ugyan szemléletesebbé lehet tenni az iskolarendszer hagyományos tudásközvetítő módját, de ha ez nem párosul a pedagógiai kultúra radikális átalakításával, akkor lényegi változás csupán az eszközök korszerűsítésétől nem remélhető. A digitális átállás nyomán látványosan megmutatkozott – a szülők előtt is – a tanárok pedagógiai kultúrájának elégtelensége. A pedagógusok számára ugyanis nemcsak a technikai átállás jelentett gondot, hanem az is, hogy nem voltak felkészülve (felkészítve) a digitális pedagógiai lehetőségek sokféleségére, illetve a differenciált, személyre szabott oktatás módszertanára.

A tanárok jelentős része továbbra is azt tekintette alapvető feladatának, hogy „le-adja” (ebben az esetben inkább „ki-adja”) a tananyagot, és a digitális közvetítőkön keresztül „vissza-kérje” (számon kérje) azt. Ez szélső értékben – konkrét szülői visszajelzéseim vannak – azt jelentette, hogy a tanár elküldte a diákoknak a megtanulandó tankönyvi részek helyeit, és – a puskázási lehetőségeket minimalizálva – roppant rövid időket megadva dolgozatot íratott a diákokkal. Nem kétséges, hogy a tanárokat váratlanul érte a járványhelyzet. Csak azoknak volt esélye ténylegesen adekvát választ adni erre a kihívásra, akik már korábban is otthonosan mozogtak a digitális pedagógiai kultúrában. Természtesen nagyon sok pozitív példával is találkozhattunk, ahol nem a szülőkre hárult a tényleges tanítás. A tanárok projektszerű feladatokat találtak ki, amelyek révén a diákok kreatív módon sajátíthatták el a tananyagot, kollaboratív csoportokat hoztak létre, aminek a révén interaktív módon tanultak a diákok… és a sort hosszan lehetne folytatni. A „járványügyi” tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a tanárok többsége Magyarországon még mindig a hagyományos „pedagógiai technológia” (Web.0.0–Web.1.0) alapján működik, miközben, miközben a diákok „otthoni” kultúrájában már természetes a Web.2.0, illetve már sok helyen elterjedtek a Web.3.0 és Web.4.0 alkalmazások is.

Látványossá vált a magyar közoktatás neuralgikus pontja: a nagyfokú szelekció

A magyar iskolarendszer az elmúlt bő száz évben lényegében egyetlen területen mutatott viszonylagos állandóságot: mindig működtek benne olyan szelekciós mechanizmusok – különböző iskolatípusok, nyelvi kódok (például a gimnáziumi ógörög vagy latin), közvetlen politikai megrendelések (numerus clausus, szakérettségi) -, amelyek elkülönítették egymástól az eltérő társadalmi csoportokat, korlátozták az esélyegyenlőséget, pedagógiai szempontokon túl befolyásolták a társadalmi mobilitást. Foucault és Bourdieu leírásai nyomán közismertek azok a leírások, amelyek minden oktatási rendszer (különösen a tömegiskoláztatás) alapvető funkciójának tekinti a társadalmi szelekció működtetését. Az azonban már kevésbé ismert, hogy az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai oktatási mérései szerint a magyar iskolarendszert ezen a téren kiemelkedően rosszul (vagy éppen jól?) teljesít. Konkrétan mindez azt jelenti, hogy a fiatalok iskolai és későbbi előmenetele lényegében családi hátterüktől függ. A magyar iskolarendszer hátránykompenzáló hatása roppant minimális. Inkább csak konzerválja, vagy még tovább erősíti a társadalmi különbségeket.

Mindezt látványosan jelenítette meg a digitális oktatásra való átállás. Nemcsak arról van szó, hogy a hátrányos helyzetű családok nem rendelkeznek számítógéppel, internettel (néhol még áram sincs), így gyermekeik óhatatlanul kimaradnak a digitális oktatásból. Sokkal inkább arról, hogy ebben az esetben még inkább érvényesül a családi háttér szerepe a fiatalok szocializációjában. A digitális kultúra különböző szintű elérhetősége miatt tovább növekednek a társadalmi egyenlőtlenségek, és nagymértékben csökken az iskolarendszer kiegyenlítő szerepe. Nem mindegy, hogy például egy nagycsaládban csak egy otthoni számítógép van, vagy mindenki saját géppel rendelkezik; nem mindegy, hogy a szülők mennyit tudnak segíteni a gyerekeiknek a digitális tanulásban. A fent említett felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy az iskolázottabb és tehetősebb szülők jóval „otthonosabban” mozognak a digitális kultúrában, így jóval többet tudnak gyermekeiknek is segíteni a tanulásban. Sőt! A különböző iskolatípusokban tanító tanárok körében végzett felmérések azt is kimutatták, hogy a kisebb társadalmi presztízsű iskolák tanárainak nemcsak kisebb a digitális kompetenciája, mint az úgynevezett „jobb iskolák” tanárainak, hanem sok esetben ellenérzéseik (félnek, inkompetensnek tartják magukat) is vannak a digitális kultúrával szemben.

Az oktásirányítás elszakadt a tényleges iskolai gyakorlattól

A digitális oktatásra való átállás néhány hete látványosan megmutatta mind a tanároknak, mind pedig a szülőknek, hogy az oktatásirányítás nem kapcsolódik szervesen a valóságos iskolai történésekhez. Elsősorban nem az volt a probléma, hogy az oktatásirányítás tehetetlenül sodródott, és a „bajban” egyik napról a másikra magára hagyta a tanárokat: erre a váratlan helyzetre senki nem készülhetett fel, sok tekintetben szerencsésebbnek is bizonyult, hogy nem uniformizáló rendeletekkel operáltak, hanem hagyták helyi szinten kezelni a problémákat. Sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy a járvány tételesen is rávilágított az elmúlt évtized(ek) oktatáspolitikai „üresjárataira” és roppant rossz hatékonyságú működésére: az erőltetett centralizációra, az iskolai autonómiák elsorvasztásának következményeire, a pedagógusképzés és -továbbképzés elmaradt reformjára, a várható tanárhiányra, a szakmapolitikai szempontok háttérbe szorítására.

A járvány időszakában nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi évek nagy költségvetésű programjai –Nemzeti alaptanterv (NAT), a Digitális Oktatási Stratégia (DOS), a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP), a KRÉTA létrehozása – nem sok változást hoztak a tényleges iskola gyakorlatban és nem igazán segítették a pedagógusok mindennapi munkáját. Az oktatáspolitika elszakadt az iskolától. Önjáró alrendszerré vált, amely a saját politikai logikájának bűvöletében él (reformprogramok, központi tantervek az oktatási rendszer folyamatos átszervezése stb.), válságkezelés címén pedig inkább csak a látszatok megőrzésére törekszik. Jól mutatják ezt a még fellelhető „optimista” oktatáspolitikai sajtónyilatkozatok.

Nyilvánvalóvá vált a hagyományos tömegiskolai pedagógiai kultúra elavulása

A 19. századi alapszerkezetét mindmáig makacsul őrző hagyományos pedagógiai kultúra sok tekintetben még a tömegtermelés „technológiai” jellemzőit hordozza. Ez egyrészt arra a feltételezésre épül, hogy a közoktatás is a „mérnöki tervezés” racionalitásával szervezhető – tantervek, óratervek stb. – így az állami iskolarendszert „üzemszerűen uniformizált” és hierarchikusan működő intézményként szervezték meg. Ezeknek az „iskolagyáraknak” a közvetlen pedagógiai feladata a központilag meghatározott tantervek és tudáskánonok mechanikus lebontása és közvetítése volt. Ebben a rendszerben a tanárokat sajátos médiumnak, „tananyagleadó automatának”, a diákokat pedig „megmunkálandó munkadarabnak” tekintik, akiknek a fejét meg kell tölteni a központilag előírt tananyaggal. A tömegiskola tehát nincs tekintettel sem a diákok, sem a tanárok eltérő szociokulturális helyzetére, egyéni sajátosságaira és szükségleteire. Sajátos erőszakszervezet – amelyben „háború van a tanárok és a diákok között” (Karácsony Sándor).

A másik alapvető feltételezés az volt, hogy az egységes oktatási rendszer révén kizárólag a mindenkori állami oktatáspolitika határozhatja meg a társadalmilag érvényesnek tekintett tudást (az úgynevezett általános műveltséget), és a tudásátadás intézményes folyamatát is. Társadalmilag tehát csak az tekinthető releváns tudásnak, amelyet a tudományos (akadémiai) legitimációra épülő iskolarendszer közvetít és hitelesít (érettségi). A harmadik fontos előfeltevés az volt, hogy mivel a társadalmi viszonyok csak lassan változnak, ezért az iskola által nyújtott tudás viszonylag állandó, a fiatal korban megszerzett „konzervtudással” az emberek életük végéig elboldogulnak.

A tömegoktatási rendszer a 19. század leghatékonyabb kommunikációs technológiájára épült. Ez a technológia lényegében a tanítás folyamatának megszervezésére helyezte a hangsúlyt. A diákokat korcsoportok szerint osztályokba rendezték, és a tananyagot szabályozott időben (órarend) és térben egy ember (a tanár) sok embernek (diákok) közvetíthette. A szigorúan előírt tantervi szabályozás és az egységes („csereszabatosnak” nyilvánított) tanárképzés révén egy tanár egy tanórán akár 50-60 (szintén bármikor kicserélhető) diákot is taníthatott hatékonyan a rendszer logikája szerint: a tanár „leadta” a tananyagot, a diák pedig vagy „fölvette”, vagy nem. (Gondoljunk csak bele, hogyan működne az egészségügy, ha mindenféle diagnózis nélkül korcsoportok alapján kialakított kórtermekben előre meghatározott terv szerint alkalmaznának különböző gyógy-terápiákat.)

A járvány, illetve a digitális oktatásra történt átállás roppant sokféle, korábban tabunak tekintett dolgot kérdőjelezett meg az iskolával kapcsolatban. Óhatatlanul felvetette a pedagógiai folyamatok központi és helyi tervezhetőségének újragondolását. Azt, hogy az iskolai gyakorlatnak már nem elegendő csupán a tanítás folyamatára koncentrálnia. A pedagógiai munka csak akkor lehet igazán sikeres, ha figyelembe veszi a dákok roppant különböző szociokulturális hátterét, képességeit, motivációját, tehát ha komplex módon, a tanítás-tanulás egységében szerveződik. A járvány látványosan megjelenítette a diákok otthoni és iskolai világának különbségét elsősorban a digitális kultúra vonatkozásában. A távtanítás mindenki számára nyilvánvalóvá tette a diákok roppant különböző szociokulturális hátterét, a korosztályos csoportokra épülő iskolaszervezés esetlegességét, a tanári társadalom nagymértékű heterogenitását, különböző pedagógiai kultúráját. Az otthoni tanulás alapvetően átformálta a tanítás hagyományos interakciós rendjét is. Kiderült, hogy a hagyományos tanításszervezési mód – egy tanár egy időben egy helyen egy előre meghatározott tananyagot tanít egy adott évjárathoz tartozó tanulócsoportnak – mellett a digitális oktatás számtalan személyre szabottabb és hatékonyabb pedagógiai módszert is tud biztosítani. Ebben a helyzetben szükségképpen érdemes újragondolni olyan korábban örökérvényűnek tekintett iskolai fogalmakat, mint például hiányzás, késés, puskázás, súgás, rendetlenkedés stb.

Kétségtelenné vált, hogy a primér információátadás terén az internet jóval hatékonyabb és személyre szabottabb tud lenni, mint a „tanári fülbesúgás”. A pusztán ismeretközlő tanári munka (az úgynevezett frontális tanítás) a digitális pedagógia világában még akkor sem tekinthető hatékonynak, ha elektronikus médiumok révén történik és audiovizuális médiaszövegekkel illusztrálják. A digitális pedagógiában már nem az információközlés, sokkal inkább az információfeldolgozás, valamint az egyéni és közösségi szövegalkotás az elsődleges, míg az iskola legfőbb vonzereje a személyesség és a tevékenységre épülő tanulás lehet. Ugyanakkor tudomásul kell venni azt is, hogy az internet térhódításával bizonytalanná vált az iskolai (állami), illetve tanári tudásmonopólium ügye is.

Az iskolai viszonyok és interakciók megváltozása

A digitális oktatásra való átállás alapvetően befolyásolta a különböző szintű iskolai szereplők egymáshoz való viszonyát. Ebben az esetben is új megvilágításba kerültek a korábban egyértelműnek tűnő nagyobbrészt hierarchikus vagy hivatali jellegű kapcsolatok is.

Az oktatásirányítás és a pedagógusok

Az elmúlt évszázadban Magyarországon két olyan rövid időszak volt, amikor az állami oktatáspolitika irányítási mechanizmusa elbizonytalanodott és teret engedett az iskolák önállóságának és kreatív pezsgésének. Az 1945-47-es időszakot, illetve az 1989-95 közötti éveket nem véletlenül nevezik a „nagy szünidő” korának az iskolai és tanári autonómiák vonatkozásában. Valószínűleg a digitális átállás ideje is hasonló módon fog majd bevonulni a magyar oktatástörténetbe. Az iskolák és a tanárok megszenvedték, hogy teljes mértékben rájuk szakadt a tanítás felelőssége, ugyanakkor viszont megtapasztalhatták a tanítás szabadságát is. Hirtelen kiszabadulhattak a tantervi nyomás és adminisztráció fogságából és saját belátásuk szerint dolgozhattak. Ez sokak számára lehetővé tette, hogy – sok munkával persze – újra átéljék, hogy a tanári munka teremtő jellegű kreatív tevékenység. A későbbi felmérések majd megmutatják, hogy ezzel a szabadsággal hogyan, milyen színvonalon élt a magyar pedagógustársadalom, de a helyzet ellentmondásos izgalmán ez már nem fog változtatni.

Pedagógusok egymás között

A hagyományos tanítási rendben az intézményi keretek és szerepek által meghatározott pedagógusi munka többnyire individuális tevékenységet jelent. A jól ismert szlogen – „Becsukom magam mögött az osztály ajtaját, és…” – jól mutatja, hogy a tanár „magányos hős”, nem pedig csapatjátékos. A különböző szakos tanárok nem igazán ismerik egymás szakmai munkáját, diákjaik más tanórákon végzett tevékenységét. A jól szervezett iskolai keretek ugyanis biztosítják az iskolában a tanárok „békés egymás mellett élését”.

A járvány azonban mindezt felborította, és több helyen nagymértékben átformálta. Sok tantestületben komoly egyeztetést igényelt a diákok idejének (gépi lehetőségeinek) és terhelhetőségének újraosztása. Együtt kellett működni a rendszergazdával, a digitális oktatás terén felkészültebb kollégákkal. Mindez sok tantestületben megerősítette a csapatszellemet. A kérdések (vagy éppen tankönyvi leckék) egyéni kiadása és számonkérése helyett az egy tanulócsoportban tanító tanárok párokat, kisebb csoportokat alkotva összetettebb feladatokat tudtak megfogalmazni a diákok, illetve a kollaboratív módon működő diákcsoportok számára.

A tanár-diák viszony változása

A digitális kultúra elterjedésének egyik alapvető pedagógiai következménye az, hogy a tudásátadás terén kiegyenlítettebbé vált a különböző generációk viszonya. Az évszázados történelmi beidegződések alapján mindeddig egyértelműen az idősebbek tanították, nevelték a fiatalokat. A pedagógiai kommunikáció tehát lényegében egyirányú volt. A tanárok már eddig is megtapasztalhatták, hogy a digitális kultúrában „otthonosabban mozgó” diákjaiktól kell segítséget kérniük, hogy bizonyos területeken a diákok többet tudnak, mint ők, hogy el kell fogadni olyan helyzeteket, amikor a fiatalok tanítják, szocializálják az idősebbeket.

A járványt követő digitális átállás szinte általánossá tette ezt a helyzetet. Mind a tanároknak, mind a szülőknek többé-kevésbé meg kellett élnie, hogy rá vannak utalva a diákok digitális kompetenciájára. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá lett, hogy ezt nem érdemes csupán generációs problémaként – „öreg bevándorlók és ifjú bennszülöttek” – kezelni. Az otthoni tanulás során ugyanis kiderült, hogy a tanárok, szülők és diákok digitális kultúrája más-más jellegű, amely szerencsés esetben nem kizárja, sokkal inkább kiegészíti egymást. Mindez komoly esélyt ad arra, hogy békekötés felé mozduljon a Karácsony Sándor által háborúnak nyilvánított tanár-diák viszony, és az elkövetkező időszak iskoláiban jóval kölcsönösebben működjön a fiatalok és az idősebbek viszonya.

A pedagógusok és a szülők viszonyának megváltozása

A hagyományos tömegoktatási rendszerben a szülők számára az iskola sok tekintetben közhivatalként működik, amelynek lényegében ki vannak szolgáltatva. Ebből következően szülők legfeljebb csak közvetett módon – a gyermekeik perspektívájából, üzenőfüzetek jóvoltából, néhány félfogadási aktus révén – látnak bele a tanárok munkájába. A szülők és a pedagógusok többsége mindmáig természetes módon elfogadja az otthoni és az iskolai világ elkülönülését és sajátosan hierarchikus viszonyát. Legfeljebb néhány alternatív és magániskolában jelenik meg az a „megrendelői felfogás”, amely a pedagógusok és a szülők viszonyát folyamatos partneri kapcsolatnak tekinti, amely során „közösen nevelik a gyerekeket”.

A digitális oktatásra történő átállás ezen a téren radikális változásokat hozott. A „távtanítás” sokféle módon áttörte a korábban masszívan működő határokat. A szülők soha nem képzelt módon beleláthattak a tanárok munkájába, a tanárok pedig sok olyat megtudhattak diákjaik családi hátteréről, ami szintén elképzelhetetlen lett volna ezelőtt. Természetesen sokféle drámai élmény – vígjáték és tragédia – érte ezalatt a szereplőket: a szülők egy része megtapasztalhatta, hogy milyen heroikus munkát végeznek a tanárok, de másfelől azt is, hogy rájuk terhelődött a felkészületlen tanárok munkája; miközben a tanárok hasonló módon sokféle szülői hozzáállással találkozhattak. A közvetlen és mediális visszajelzésekből az is kiderül, hogy ezen tapasztalatok nyomán sok helyen hangsúlyosan megfogalmazódott a korábbiaknál szorosabb együttműködés igénye.

A válság – megújulás vagy visszarendeződés

A közgazdasági szakirodalomban a válságot nem tekintik egyértelműen negatív jelenségnek. Ahogy mondani szokták: a válság, a krízis mindig új lehetőségeket is teremt. Ebben az értelemben az elsődleges cél és feladat már nem az, hogy visszaállítsák egy szervezet válság előtti „korábbi normál működését”. Sokkal inkább a nehézségek tanulságaiból kihozható pozitív jövőbeli lehetőségekre koncentrálnak. A válságkezelés persze mindenütt a veszteségek minimalizálására irányul, a kríziskommunikáció pedig többnyire a felelősség pozicionálásáról (elhárításáról) és a szervezeti imázs védelméről (apológia) szól. Ugyanakkor a különböző a válságmenedzselési formák legfőképpen a szervezetek hatékony működésének folyamatos megújítását szolgálják.

Bár a járvány még javában tart, óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy ez a váratlan helyzet milyen megújulási lehetőségeket kínál a magyar iskolarendszer számára. Ennek hatásait „múló rosszullétnek” tekintjük majd, amely után minden visszatér a megszokott „régi kerékvágásba”, vagy „termékeny válságnak”, amely újabb innovációkat hoz, és amelyből a magyar iskolarendszer hosszú távon megerősödve kerül ki?

A szerzőről: 

Hozzászólások

szavai képe

Remek szöveg. Egyetlen ponton tennék kiegészítést. A dákok mellett az egyéb etnikumú diákok szociokulturális sajátosságai is igen sokszínűek. (" A pedagógiai munka csak akkor lehet igazán sikeres, ha figyelembe veszi a dákok roppant különböző szociokulturális hátterét,") Csak két remek részletet emelnék ki: "a korábbi évek nagy költségvetésű programjai –Nemzeti alaptanterv (NAT), a Digitális Oktatási Stratégia (DOS), a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP), a KRÉTA létrehozása – nem sok változást hoztak a tényleges iskola gyakorlatban és nem igazán segítették a pedagógusok mindennapi munkáját. Az oktatáspolitika elszakadt az iskolától. Önjáró alrendszerré vált, amely a saját politikai logikájának bűvöletében él (reformprogramok, központi tantervek az oktatási rendszer folyamatos átszervezése stb.), válságkezelés címén pedig inkább csak a látszatok megőrzésére törekszik. "
"A „távtanítás” sokféle módon áttörte a korábban masszívan működő határokat. A szülők soha nem képzelt módon beleláthattak a tanárok munkájába, a tanárok pedig sok olyat megtudhattak diákjaik családi hátteréről, ami szintén elképzelhetetlen lett volna ezelőtt. Természetesen sokféle drámai élmény – vígjáték és tragédia – érte ezalatt a szereplőket: a szülők egy része megtapasztalhatta, hogy milyen heroikus munkát végeznek a tanárok, de másfelől azt is, hogy rájuk terhelődött a felkészületlen tanárok munkája; miközben a tanárok hasonló módon sokféle szülői hozzáállással találkozhattak. A közvetlen és mediális visszajelzésekből az is kiderül, hogy ezen tapasztalatok nyomán sok helyen hangsúlyosan megfogalmazódott a korábbiaknál szorosabb együttműködés igénye."